Obowiązek informacyjny wobec gości

//Obowiązek informacyjny wobec gości

Obowiązek informacyjny wobec gości

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Gości w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Clima Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Ryszarda Chmurskiego, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: ochronadanych@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres
Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny jest zapewnienie bezpieczeństwa osób (pracowników) oraz ochrony mienia.

Przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) „Rozporządzenia”.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 30 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania celu przetwarzania.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Clima Polska Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Czy Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza ma prawo do:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie przekażemy informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach
  i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – na tej podstawie
  w każdym momencie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo do skargi – na tej podstawie w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy „Rozporządzenia” lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Jak mogę zrealizować określone prawa?

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. W tym celu należy zapoznać się z informacją dostępną przeczytaj tutaj , na stronie www.climapolska.com.pl gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trybu postępowania.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które może wywołać skutki prawne lub znacząco wpływać na osobę, której dane dotyczą.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?

Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • wizerunek osoby;
 • cechy fizyczne;
 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

2020-06-25T19:54:17+02:00

Montaż klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Serwis klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Umów się na konsultacje
Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ