Autoryzowany dealer urządzeń klimatyzacyjnych.

WE SPEAK ENGLISH

Obowiązki informacyjne

/Obowiązki informacyjne
Obowiązki informacyjne2021-08-12T14:45:23+01:00

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji oraz ochronę Państwa danych osobowych Spółka Clima Polska  Sp. z o.o. informuje, że:

 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe Naszych Klientów, Kandydatów do pracy, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, określonych w obowiązkach informacyjnych;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj.
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
  • sms na podany numer telefonu;
  • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
  • listownie na podany adres zamieszkania;
  • lub umieszczając informację na stronie www.climapolska.com.pl.

Obowiązek informacyjny względem:

 1. Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Klientów i ich pracowników – przeczytaj tutaj,
 2. Wobec kandydatów do pracy – przeczytaj tutaj,
 3. Wobec gości odwiedzających biuro, objęte monitoringiem wizyjnym – przeczytaj tutaj,
 4. Wobec Nadawców korespondencji elektronicznej – przeczytaj tutaj.

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE FIZYCZNEJ NA MOCY PRZEPISÓW RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych przez Nas posiadanych, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach ich pozyskania w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

W sytuacji, gdy posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, Masz prawo do żądania ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Wniosłaś/Wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 5. Cofnęłaś/Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz Mogła/Mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

 1. jeżeli Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 3. dane osobowe nie są już Nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
 4. w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli: 

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a 
 2. jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ŻĄDANIA REALIZACJI PRAWA NA MOCY PRZEPISÓW RODO

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć: 

 • w formie pisemnej na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 90 lok. U-7 02-777 Warszawa
 • drogą e-mailową na adres: info@clima.com.pl

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania. 

Wniosek rozpatrywany jest:

 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania. 

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą elektroniczną lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

W sytuacji, gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.

Zasady pobierania opłat

Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne.

Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

 • pobrać wynagrodzenie do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub
 • odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów przez Clima Polska Sp. z o. o.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów jest Clima Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Ryszarda Chmurskiego, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: ochronadanych@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa  Kogo dane dotyczą
Podstawowe cele przetwarzania
podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (I) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu odbioru, dane kontaktowe (numer telefonu / adres e-mail), dane handlowe     podjęcie działań przed zawarciem umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b)

Potencjalny klient – osoba fizyczna
nazwa podmiotu, dane rejestrowe, adres punktu odbioru, dane osoby reprezentującej podmiot (imię i nazwisko, stanowisko), dane kontaktowe (numer telefonu / adres e-mail), dane handlowe Potencjalny klient – osoba prawna oraz osoba reprezentująca Klienta
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (II) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu odbioru, numer PESEL, numer NIP, numer klienta, numer telefonu, dane kontraktowe, dane transakcyjne, dane nieruchomości, dane komunikacyjne wykonanie umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b)

Klient – osoba fizyczna
nazwa podmiotu, dane rejestrowe, adres punktu dostawy, dane osoby reprezentującej podmiot uprawnionej do zawarcia umowy (imię i nazwisko, stanowisko), dane osoby wskazanej do kontaktu w związku z wykonaniem przedmiotu umowy (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), dane kontraktowe, dane transakcyjne, dane nieruchomości, dane komunikacyjne Klient – osoba prawna oraz osoba reprezentująca Klienta i osoba wskazana do kontaktu w związku
z wykonaniem umowy
Inne cele przetwarzania danych osobowych
przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych
(e-faktura) 
adres e-mail zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a)

Klient
prowadzenie czynności administracyjnych wskazane w pkt. II dane w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartych umów oraz przestrzegania wewnętrznych zasad ustalonych w firmie, podnoszenia jakości i standardów obsługi, optymalizacji działań handlowych, przygotowanie wewnętrznych zestawień i raportów prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient
prowadzenie dokumentacji sprzedaży  wskazane w pkt. II dane w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przepis prawa

(art. 6 ust. 1 lit. c)

ordynacja podatkowa

przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

ustawa
o rachunkowości 

Klienta
badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości i zadowolenia z usług lub produktów  dane klienta takie jak: imię i nazwisko / nazwa podmiotu, dane kontaktowe do osoby reprezentującej Klienta (numer telefonu i adres e-mail), uzyskana ocena prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient lub osoba go reprezentująca
prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych w okresie trwania umowy sprzedaży  nazwa Klienta, numer klienta adres korespondencyjny
a w sytuacji wyrażenia osobnej zgody na przesyłanie treści w postaci elektronicznej: numer telefonu lub adres e-mail
prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient lub osoba go reprezentująca
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami dane wskazane w pkt. II w zakresie koniecznym do ustalenia faktów w związku z powstałym roszczeniem prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient lub osoba go reprezentująca

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Cel przetwarzania Obowiązek czy dobrowolność 
podjęcie działań przed zawarciem umowy podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań w zakresie zawarcia umowy sprzedaży

niepodanie wskazanych danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia dedykowanej oferty handlowej

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży podanie danych jest obowiązkowe do zawarcia umowy i jej wykonania

niepodanie wskazanych danych skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy sprzedaży

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania Czas przetwarzania 
podjęcie działań przed zawarciem umowy 3 lata – gdy z przyczyn niezależnych nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, a w sytuacji jej zawarcia, przez okres obowiązywania umowy i 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy 
przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych (e-faktura) do wycofania udzielonej zgody lub do zakończenia celu przetwarzania nie dłużej niż 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy lub wycofania zgody do celów dowodowych
prowadzenie czynności administracyjnych 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
prowadzenie dokumentacji sprzedaży 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości i zadowolenia z usług lub produktów 3 lata – po tym okresie dane osobowe z ankiety zostają zanonimizowane
prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych w okresie trwania umowy sprzedaży  do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych we wskazanym celu lub do zakończenia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami  przez okres trwania roszczenia lub czasu jego przedawnienia na podstawie przepisów prawa

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Clima Polska Sp. z o. o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Cel przetwarzania Przysługujące prawa
podjęcie działań przed zawarciem umowy
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych (e-faktura)
 • prawo do wycofania zgody
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia)
 • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
prowadzenie dokumentacji sprzedaży
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
prowadzenie czynności administracyjnych

badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości i zadowolenia z usług lub produktów

prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych w okresie trwania umowy sprzedaży

konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych
 • prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.  

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa 
 • drogą e-mailową na adres: info@clima.com.pl

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Niektóre dane w związku z świadczeniem usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. e-faktura czy usługa przypomnień). Dane te jednak nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na osobę, której dane dotyczą. 

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie). 

Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:

 • Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy przez Clima Polska Sp. z o. o.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydatów do pracy Clima Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Ryszarda Chmurskiego, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: ochronadanych@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa  Kogo dane dotyczą
Podstawowe cele przetwarzania
wybrania kandydata na określone stanowisko pracy imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane kontaktowe (np. numer telefonu / adres e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  przepis prawa

(art. 6 ust. 1 lit. c)

kodeks pracy

Kandydat do pracy
inne dane podane w dokumentach rekrutacyjnych zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a)

sprawdzenie szczególnych kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy wymienionych w ogłoszeniu o pracę informacje o szczególnych kwalifikacjach wymaganych na danym stanowisku pracy zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a)

Kandydat do pracy
Inne cele przetwarzania danych osobowych
branie udziału kandydata w przyszłych rekrutacjach imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane kontaktowe (np. numer telefonu / adres e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia     zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a)

Kandydat do pracy
udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski dane zawarte przekazane w ramach danego wniosku, niezbędne do jego rozpatrzenia prawnie uzasadniony interes administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Kandydat do pracy
dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego dane wizerunkowe w postaci nagrania z monitoringu oraz inne informacje uchwycone przez kamerę (np. numer rejestracyjny samochodu) prawnie uzasadniony interes administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Kandydat do pracy
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami dane wskazane w powyższych sekcjach w zakresie koniecznym do ustalenia faktów w związku z powstałym roszczeniem prawnie uzasadniony interes administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Kandydat do pracy

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

cel przetwarzania obowiązek czy dobrowolność 
wybranie kandydata na określone stanowisko pracy Podanie przez danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązkowe w ramach procesu rekrutacji – niepodanie ich skutkuje odrzuceniem kandydatury na dane stanowisko. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a niepodanie ich nie wpływa na ocenę kandydata.
sprawdzenie szczególnych kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy wymienionych w ogłoszeniu o pracę Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować odrzuceniem kandydata w procesie rekrutacji

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania Czas przetwarzania 
wybranie kandydata na określone stanowisko pracy 3 miesiące w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania
branie udziału kandydata w przyszłych rekrutacjach 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody
przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych (e-faktura) do wycofania udzielonej zgody lub do zakończenia celu przetwarzania nie dłużej niż 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy lub wycofania zgody do celów dowodowych
dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego 30 dni
badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości i zadowolenia z usług lub produktów 3 lata – po tym okresie dane osobowe z ankiety zostają zanonimizowane
udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski do czasu rozpatrzenia danej sprawy
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami  przez okres trwania roszczenia lub czasu jego przedawnienia na podstawie przepisów prawa (najczęściej jest to 6 lat)

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Clima Polska Sp. z o. o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych;
 • uzyskania kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wycofania zgody;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.  

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa 
 • drogą e-mailową na adres: info@clima.com.pl

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Niektóre Twoje dane mogą być przetwarzane automatycznie, jednakże nie będą podlegały profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Ciebie w żaden inny sposób.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Obowiązek Informacyjny wobec gości odwiedzających Clima Polska Sp. z o. o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób znajdujących się na terenie monitorowanym

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych osób znajdujących się na terenie monitorowanym Clima Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Ryszarda Chmurskiego, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: ochronadanych@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa  Kogo dane dotyczą
Podstawowe cele przetwarzania
dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego dane wizerunkowe w postaci nagrania z monitoringu oraz inne informacje uchwycone przez kamerę (np. numer rejestracyjny samochodu) prawnie uzasadniony interes administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Osoba znajdująca się na terenie monitorowanym

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Cel przetwarzania Obowiązek czy dobrowolność 
dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego podanie danych jest dobrowolne i odbywa się poprzez wejście na teren monitorowany

niepodanie tych danych uniemożliwia wejście na ten teren

 Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania Czas przetwarzania 
dbanie o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego 30 dni

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Clima Polska Sp. z o. o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych;
 • uzyskania kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.  

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa 
 • drogą e-mailową na adres: info@clima.com.pl

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Niektóre Twoje dane mogą być przetwarzane automatycznie, jednakże nie będą podlegały profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Ciebie w żaden inny sposób.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych nadawców i odbiorców korespondencji elektronicznej przez Clima Polska Sp. z o. o.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem przetwarzanych danych osobowych nadawców i odbiorców korespondencji elektronicznej Administratorem przetwarzanych danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów jest Clima Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: info@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7
02-777 Warszawa z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Ryszarda Chmurskiego, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: ochronadanych@clima.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa  Kogo dane dotyczą
Podstawowe cele przetwarzania
umożliwienie kontaktu e-mailowego z Nami oraz podejmowanie kontaktu z adresatami w tym także dokumentowanie ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej archiwizacji akt pracowniczych i dokumentów imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane zawarte w treści korespondencji prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Nadawca/odbiorca korespondencji elektronicznej
Realizacja zawartej umowy wykonanie umowy

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Nadawca/odbiorca korespondencji elektronicznej
Inne cele przetwarzania danych osobowych
udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski dane zawarte przekazane w ramach danego wniosku, niezbędne do jego rozpatrzenia prawnie uzasadniony interes administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Nadawca/odbiorca korespondencji elektronicznej
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami dane wskazane w pkt. II w zakresie koniecznym do ustalenia faktów w związku z powstałym roszczeniem prawnie uzasadniony interes Administratora 

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Nadawca/odbiorca korespondencji elektronicznej

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?

Cel przetwarzania Obowiązek czy dobrowolność 
realizacja zawartej umowy podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań w zakresie wykonania umowy

niepodanie wskazanych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy

umożliwienie kontaktu e-mailowego z Nami oraz podejmowanie kontaktu z adresatami w tym także dokumentowanie ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej archiwizacji akt pracowniczych i dokumentów podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań w przedmiocie prowadzonej korespondencji

niepodanie wskazanych danych może skutkować brakiem możliwości wymiany korespondencji elektronicznej lub realizacji określonych czynności na rzecz nadawcy korespondencji

 Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania Czas przetwarzania 
umożliwienie kontaktu e-mailowego z Nami oraz podejmowanie kontaktu z adresatami w tym także dokumentowanie ustaleń dokonywanych w formie elektronicznej archiwizacji akt pracowniczych i dokumentów do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż przez okres 3 lat – termin przedawnienia roszczeń.
wykonanie zawartej umowy przez okres 5 lat po zakończeniu umowy
udzielenie odpowiedzi na pisma i wnioski do czasu rozpatrzenia danej sprawy
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami  przez okres trwania roszczenia lub czasu jego przedawnienia na podstawie przepisów prawa (najczęściej okres 6 lat)

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Clima Polska Sp. z o. o. wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych
  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 
  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych;
 • uzyskania kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.  

Jak mogę zrealizować określone prawa?

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: Clima Polska Sp. z o. o. al. Komisji Edukacji Narodowej 90, lok U-7 02-777 Warszawa 
 • drogą e-mailową na adres: info@clima.com.pl

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?

Niektóre dane w związku z świadczeniem usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. e-faktura czy usługa przypomnień). Dane te jednak nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na osobę, której dane dotyczą. 

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Montaż klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Serwis klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Umów się na konsultacje
Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ